Wymagania formalne:

  1. ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub równoznaczne) na DOWOLNYM KIERUNKU, ALE na specjalnościach dających podstawy technik komputerowych i przetwarzania danych (patrz - wymagania dodatkowe),
  2. przedstawienie dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia ww. studiów (lub zaświadczenia o możliwości ukończenia takich studiów przed ukończeniem Studiów Podyplomowych wraz z uzyskaniem dodatkowej zgody od JM Rektora AGH) (w przypadku zgłoszenia mailem - skan dyplomu),
  3. wypełnienie i złożenie Podania o Przyjęcie na Studia (formularz Podania) z wymaganymi załącznikami (Formularz Osobowy) oraz poświadczenie przelewu opłaty manipulacyjnej).

Dodatkowe:

  • kandydaci winni posiadać podstawowe umiejętności pracy z komputerem,
  • pożądana jest umiejętność programowania w podstawowym zakresie (w dowolnym języku programowania),
  • koniecznie wymagane jest zainteresowanie kandydatów problematyką Systemów Baz Danych.

 

UCZESTNICY STUDIÓW

Uczestnicy Studiów uzyskują na czas studiów dostęp do księgozbioru Biblioteki Głównej AGH oraz dla celów dydaktycznych pełnoprawne konta na kilku serwerach naszej Uczelni. Dodatkowo uczestnicy Studiów uzyskują niemal nieograniczony dostęp do kilku platform softwarowych dostępnych na wielu serwerach dydaktycznych Uczelni i Katedry Informatyki (w tym np. dostęp, także dla użytkowania na prywatnych komputerach uczestników, do bardzo dużej oferty softwarowej i materiałów szkoleniowych  firmy Microsoft oraz baz danych firm Oracle i IBM DB2).

Uczestnicy Studiów mogą uzyskiwać zaświadczenia o podjęciu i odbywaniu Studiów Podyplomowych.

Wszystkim uczestnikom Studiów Podyplomowych – Systemów Baz Danych przysługują prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu Studiów Podyplomowych AGH (regulamin).

 

UZYSKIWANE ŚWIADECTWO

Uczestnicy Studiów po uzyskaniu wymaganych zaliczeń z wybranych czterech przedmiotów (w formie przewidzianej indywidualnie dla każdego z przedmiotów) i uzyskaniu pozytywnej oceny projektu dyplomowego uzyskują świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Systemy Baz Danych wystawiane przez Akademię Górniczo-Hutniczą, zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (świadectwo z wykazem przedmiotów w języku polskim lub ewentualnie angielskim z uzyskanymi punktami ECTS – cena świadectwa w opłacie za studia).

Go to top