Treści kształcenia realizowane są w cyklach przedmiotów PODSTAWOWYCH (ściśle z zakresu tematyki studiów) oraz przedmiotów UZUPEŁNIAJĄCYCH.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Cykle poszczególnych przedmiotów PODSTAWOWYCH obejmują tradycyjne zajęcia Wykładowe na sali wykładowej realizowane dla całego rocznika oraz zajęcia Laboratoryjne, w zdecydowanie mniejszych grupach, odbywające się w laboratoriach komputerowych (czasem specjalizowanych) dające możliwość uczestnictwa studentów w przykładowych zadaniach realizowanych na indywidualnych stanowiskach komputerowych.

Podstawy technologii baz danych 

Wprowadzenie w problematykę systemów przetwarzania danych z wykorzystaniem technologii baz danych. Poznanie cyklu życia systemów baz danych z uwzględnieniem zasad modelowania przestrzeni danych, rzeczywistych procesów (transakcji) oraz podstaw tworzenia aplikacji użytkowych. Nabycie umiejętności tworzenia poprawnie skonstruowanych modeli relacyjnych baz danych i efektywnego posługiwania się językiem SQL.

Systemy Baz Danych

Podstawowym celem jest nabycie umiejętności wykorzystania technologii baz danych do budowy całych systemów użytkowych realizowanych w oparciu o różne techniki i narzędzia z zachowaniem formalnych zasad „cyklu życia systemu baz danych”, a także zapoznanie się z różnorodnością architektur nowoczesnych systemów baz danych (architektury wielopoziomowe i rozproszone) oraz kierunkami ich rozwoju.

Język SQL

Zapoznanie studentów z językiem SQL w zakresie  metod efektywnego dostępu do danych. Pobieranie danych przy pomocy polecenia SELECT, zasady tworzenia warunków (klauzula WHERE, operatory logiczne, operatory IN, BETWEEN, LIKE), formatowanie zbiorów wynikowych (sortowanie (klauzula ORDER BY), funkcje standardowe, tworzenie kolumn wyliczeniowych), grupowanie danych (klauzula GROUP BY, HAVING), użycie funkcji agregujących, łączenie danych z wielu tabel (zapytan ia typu JOIN), złączenia wewnętrzne, zewnętrzne, wykorzystanie podzapytań (prostych, skorelowanych), operatory IN, EXISTS, ANY, ALL, operator sumy relacji (UNION). Tworzenie i korzystanie z widoków (VIEW), operator sumy relacji (UNION). Modyfikacja danych.

Programowanie proceduralne w języku SQL

Rozszerzenie wiedzy studentów w zakresie języka SQL o elementy programowania proceduralnego. Wprowadzenie do języków Transact SQL, PL/SQL. Programowanie procedur, funkcji, triggerów. Przetwarzanie danych przy pomocy kursorów
Podobieństwa i różnice w programowaniu systemów Ms SQL Server, Oracle, PostgeSQL, MySQL

Projektowanie funkcji systemów baz danych, modelowanie danych

Wprowadzenie podstawowych pojęć z inżynierii oprogramowania (modele cyklu życia oprogramowania aspekty analizy wymagań, projektowania, implementacji, testowania i wdrożenia) i zaznajamia studentów z popularnymi metodologiami konstrukcji oprogramowania. Metody realizacji etapu analizy wymagań z zastosowaniem: diagramów przypadków użycia (use case). Projektowanie baz danych przy użyciu diagramów ERD.

Schematy – projektowanie i implementacja struktur relacyjnych baz danych

Nabycie umiejętności projektowania i implementacji struktur relacyjnych baz danych. Projektowanie schematu bazy danych. Impementacja struktury bazy danych. Instrukcje DDL (CREATE, ALTER TABLE). Implementacja warunków integralności. Samodzielny projekt i implementacja struktury bazy danych dla wybranego zagadnienia

SZBD – Systemy Zarządzania Bazami Danych

Przedstawienie współczesnych SZBD, ich architektury, możliwości, zasad działania. Prezentacja najpopularniejszych współczesnych SZBD,  takich jak: ORACLE, MSSQLSERVER, IBM DB2, IBM INFORMIX, PostgreSQL, MySQL. Elementy administracji SZBD (zarządzanie bazami danych, zarządzanie użytkownikami, prawami dostępu, archiwizacja, odtwarzanie, automatyzacja czynności administracyjnych). Monitorowanie  i optymalizacja wydajności SZBD

Budowa aplikacji bazodanowych

Przedstawienie zasad i technik projektowania i programowania aplikacji bazodanowych. Projektowanie aplikacji bazodanowych, aplikacje klient-serwer,aplikacje web’owe. Przykładowe technologie i języki realizacji aplikacji bazodanowych np. PHP, Microsoft .Net, ASP.NET, Java, Ruby on Rails. Realizacja warstwy dostępu do danych, ODBC, JDBC, ADO.NET, LINQ, Hibernate, Active record. Środowiska i narzędzia wspomagające realizację aplikacji. Realizacja elementów systemu bazodanowego w wybranych technologiach

Hurtownie danych

Poznanie rozwiązań i technologii przechowywania i przetwarzania rozproszonych, heterogenicznych danych w centralnym repozytorium w postaci hurtowni danych. Przetwarzanie OLTP i OLAP, podstawowa architektura hurtowni danych i jej warianty,  etapy procesu ETL, modelowanie hurtowni danych: ROLAP, MOLAP, HOLAP, operacje na wielowymiarowych strukturach danych, implementacja wielowymiarowych struktur danych, model gwiazdy, płatka śniegu, konstelacji faktów, implementacja wielowymiarowych struktur danych, meta dane, optymalizacja zapytań analitycznych (indeksy, perspektywy zmaterializowane).

Eksploracja Baz Danych

Zapoznanie się z metodami zaawansowanej analizy danych z wykorzystaniem podejścia opartego o sztuczną inteligencję. Etapy procesu odkrywania wiedzy w bazach danych, zadania we wstępnym przetwarzaniu danych, klasyfikacja metod DM, metodyki eksploracji danych (właściwy cykl DM, Six-Sigma, Semma, Crisp-DM), sposoby integracji DM z systemami BD/DW, szczegółowe omówienie metod: odkrywania reguł asocjacyjnych, klasyfikacji, klastrowania - zaprezentowanie podstawowych algorytmów i dziedzin zastosowania

Bazy wiedzy i systemy wnioskowania

Celem jest zapoznanie się z możliwościami realizacji systemów ekspertowych. Poznanie doboru metod reprezentacji wiedzy do właściwości wiedzy dziedzinowej oraz metod wnioskowania w zależności od charakteru postawionego zadania. Umiejętność tworzenia prostych baz wiedzy z uwzględnieniem procesu jej akwizycji i walidacji.

Sieci neuronowe

Przedstawienie możliwości zaawansowanego przeszukiwania baz danych i analizy zasobów danych pod kątem odkrywania wiedzy oraz budowy modeli regresyjnych i klasyfikacyjnych. Etapy procesu odkrywania wiedzy w bazach danych, zadania we wstępnym przetwarzaniu danych, klasyfikacja metod DM, metodyki eksploracji danych (właściwy cykl DM, Six-Sigma, Semma, Crisp-DM), sposoby integracji DM z systemami BD/DW, szczegółowe omówienie metod: odkrywania reguł asocjacyjnych, klasyfikacji, klastrowania - zaprezentowanie podstawowych algorytmów i dziedzin zastosowania .

Sieci społeczne

Zaznajomienie studentów z najnowszymi trendami analizy tzw. mediów społecznych takich jak portale społecznościowe, blogosfera. Definicja sieci społecznej, jej charakterystyka, miary i ich interpretacja, praktyczne zastosowania sieci społecznych, właściwości sieci społecznych (homofilia, przechodniość, mosty, gęstość, współczynnik grupowania), zjawisko małych światów, preferencyjne dołączanie, modele sieci (losowe, bezskalowe).

Systemy GIS

Zaznajomienie studentów nowoczesnymi technologiami przetwarzania danych o charakterze przestrzennym (spatial data) oraz budową współczesnych systemów GIS. Definicja danych przestrzennych, modele danych, sposoby przetwarzania danych przestrzennych w systemach bazodanowych. Przykładowe SZBD wspierające przetwarzanie danych GIS: Oracle Spatial, PodtGIS. Definiowanie danych GIS i ich wizualizacja na mapie (Map Viewer, Google Maps).

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Cykle przedmiotów UZUPEŁNIAJĄCYCH obejmują materiał rozszerzający wiedzę studentów o inne niż bazodanowe zagadnienia - łączą się jednak z realizacją systemów baz danych. Te zajęcia odbywają się w formie tradycyjnych wykładów oraz wykładów w laboratorium specjalistycznym (sieciowym), ich treści dobierane są każdorazowo do poziomu słuchaczy danego rocznika, a literatura i inne materiały dydaktyczne udostępniane są na Uczelnianej Platformie e-learningowej (CEL-Moodle).

  • Sieci Komputerowe i systemy rozproszone 
  • Prawna analiza cyklu tworzenia i eksploatacji systemów baz danych

SEMINARIA DYPLOMOWE

Seminaria dyplomowe to cały cykl zajęć obejmujących wykłady tradycyjne i przy komputerach, a mające za cel znaczącą pomoc studentom w realizacji własnych przedsięwzięć projektowych z zakresu systemów baz danych, które kończą się opracowaniem projektu dyplomowego. Całość zajęć ukierunkowana jest na zapoznanie i oswojenie studentów z metodyką tworzenia systemów, zapoznaniem z różnymi środowiskami realizacji aplikacji bazodanowej oraz pomoc w implementacji aplikacji a także sukcesywnej realizacji testów jednostkowych, integracyjnych oraz akceptacyjnych. Dużą wagę przykłada się też do nabycia umiejętności prawidłowego metodycznego i zgodnego ze standardami dokumentowania projektów. Część zajęć przeznaczona jest na dyskusje indywidualnych problemów i rozwiązań w powiązaniu z przedstawieniem wszystkim słuchaczom ogólniejszych wniosków wynikających z tych dyskusji.

 

 

Go to top