WYMAGANIA FORMALNE

Kandydaci na studia powinni spełniać pewne podstawowe wymagania: posiadać wyższe wykształcenie I stopnia techniczne, przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia) lub ekonomiczne. Dopuszcza się przyjęcie osób z wyższym wykształceniem I stopnia zdobytym w innych kierunkach (np. humanistycznych), lecz wówczas kandydat musi wykazać praktyczne predyspozycje do   wykonywania   zawodu   związanego   z   branżą  IT   (np.   w związku z   posiadanym doświadczeniem zawodowym lub hobbystycznym).

Aby rozpocząć studia kandydat musi przedstawić:

    1. Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych poświadczone odpowiednim odpisem lub kopię dyplomu.

    2. Podanie o studia na przygotowanym formularzu zawierającym elementy kwestionariusza osobowego.

    3. Okazać potwierdzenie uiszczenia opłaty operacyjnej oraz opłaty za pierwszy semestr.

 

Go to top